May 2008

Vaisakha

(Nimach)

Krishna Paksh

Tithi

Festivals

Chaitra

(Gujarat)

01-05-2008 Thursday 10    
00-00-00 Thursday 11    
02-05-2008 Friday 12    
03-05-2008 Saturday 13    
04-05-2008 Sunday 14    
05-05-2008 Monday 30 Amaas  

Vaisakha

Shukla Paksh

Tithi

Festivals

Vaisakha

06-05-2008 Tuesday 01    
07-05-2008 Wednesday 02 Parshuram Jayanti
08-05-2008 Thursday 03    
00-00-00 Thursday 14    
09-05-2008 Friday 05    
10-05-2008 Saturday 06    
11-05-2008 Sunday 07    
12-05-2008 Monday 08    
13-05-2008 Tuesday 09    
14-05-2008 Wednesday 10    
15-05-2008 Thursday 11    
16-05-2008 Friday 12    
17-05-2008 Saturday 13    
18-05-2008 Sunday 14    
19-05-2008 Monday 15 Buddha Jayanti  
20-05-2008 Tuesday 15 Yamaya Kumbha Danam

Jyaistha

(Nimach)

Krishna Paksh

   

Vaisakha

(Gujarat)

21-05-2008 Wednesday 01    
22-05-2008 Thursday 02    
23-05-2008 Friday 03    
24-05-2008 Saturday 04    
25-05-2008 Sunday 05    
26-05-2008 Monday 06    
27-05-2008 Tuesday 07    
28-05-2008 Wednesday 08    
29-05-2008 Thursday 09    
30-05-2008 Friday 10    
31-05-2008 Saturday 11 Ekadashi Apara vrat